Algemene voorwaarden

 RetBol

 Hierna te noemen: RetBol onderdeel van de TabPoint groep.

 

Belangrijk!

 

Retour zendingen worden vanwege de Lage aanschafkosten niet geaccepteerd.

tenzij er kan worden aangetoond dat het product niet aan de productomschrijving voldoet.

Als er na wederzijds overleg tussen RetBol en koper  een aankoop retour wordt gezonden wordt deze alleen geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Voordat U een product retour zendt dient u dit eerst bij ons te melden telefonisch of via email.

Retourzendingen die niet worden aangemeld worden door RetBol geweigerd!

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van RetBol zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van RetBol worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door RetBol ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van RetBol zijn vrijblijvend en RetBol behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door RetBol. RetBol is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt RetBol dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van RetBol.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door RetBol bent u een bedrag van vijfentwintig euro (euro 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien RetBol haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de

incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van RetBol om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is RetBol gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door RetBol.

Artikel 4. Levering

4.1 De door RetBol opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RetBol verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door RetBol geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 RetBol garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u RetBol daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RetBol de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 RetBol kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar door grove opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. RetBol is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.5 Het eventueel door RetBol te vergoeden schadebedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. RetBol is nimmer gehouden tot het vergoeden van schade anders dan zaak- en/of personenschade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien RetBol producten aan de afnemer levert, is RetBol nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop RetBol ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door RetBol na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door RetBol in behandeling te worden genomen.

8 .2 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur. Op alle artikelen wordt 1 maand (vanaf datum factuur) garantie verleend. Een eventuele afwijkende (langere) garantietermijn staat aangegeven op de factuur.

8.3 Er is geen sprake van garantie indien:

-het gaat om normale slijtage.

-er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht zonder toestemming van RetBol en/of de fabrikant.

-er geen originele (ongewijzigde en leesbare) factuur kan worden overlegd

-de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

-de schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.4 batterijen en adaptors

-hebben een garantietermijn van 1 maand aangezien de levensduur na deze periode word bepaald door zorgvuldig of onzorgvuldig gebruik, ten aanzien van het opladen en hoe intensief een batterij wordt gebruikt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en RetBol, dan wel tussen RetBol en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en RetBol, is RetBol niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van RetBol.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RetBol ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat RetBol gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan RetBol kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan RetBol schriftelijk opgave doet van een adres, is RetBol gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan RetBol schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door RetBol gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat RetBol deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met RetBol in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door RetBol vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 RetBol is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.